Onderzoekswijzer Schakeljaren Onderwijs

12 - 25 Jaar


 Op 13 oktober 2016 hebben leden van het DO-ITT team een presentatie verzorgd voor de wethouder, bestuurders ROC, Helicon, VO bestuurders. Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomst is een onderzoek naar schakeljaren in het onderwijs.


In december is er een overleg geweest met meerdere partijen en dit heeft geleid tot een eerste concepttekst. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen wil zich inzetten voor het verstevigen van de schakels in de ketens onderwijs en arbeid. We zien namelijk dat er nog winst te behalen is in de overgangen tussen onderwijssoorten en in de overgang van onderwijs naar werk. Dit wil het College graag doen door de mogelijkheden te verkennen voor bijvoorbeeld extra oriëntatie-/ tussenjaren in het voortgezet onderwijs en MBO in Nijmegen. Ook op de HAN en Universiteit zijn er goede voorbeelden. Ook een aantal van de broedplaatsen van de Innovatieagenda is gericht op doorlopende talentontwikkeling. De gemeente heeft verzoek gedaan aan de RU en de HAN om gezamenlijk  onderzoek te doen naar deze oriëntatie.  Het ROC en VO fungeren daarbij als klankbordgroep.


Doel van het onderzoek Het onderzoek bekijkt alle overgangen die leerlingen / studenten maken vanaf primair onderwijs (dus tussen PO / VO / MBO / HBO / Universitair / werk). En geeft tenminste antwoorden op onderstaande vragen:


1. Wat is er nodig om leerlingen/studenten goed gemotiveerde en toekomstbestendige keuzes te laten maken in de overgangen tussen onderwijssoorten en tussen onderwijs en arbeid. Wat zijn de belangrijkste knelpunten?


2. Welke initiatieven zijn er landelijk (in ontwikkeling) om het keuzeproces van leerlingen/studenten in de overgangen en schakels in de onderwijsketen te verstevigen;


3. Welke projecten zijn er op dit vlak in (de regio) Nijmegen bekend? Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de volgende twee kansrijke initiatieven in Nijmegen en omgeving: het project loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) en de Your Start Academy van de HAN.


4. Welke kansen er op dit vlak in (de regio) Nijmegen liggen om de doorlopende talentontwikkeling te verbeteren. Duidelijk moet worden wat aanleidingen zijn voor tussenjaren en welke principes er werkzaam zijn waardoor een initiatief bijdraagt / succesvol is. Naast een wetenschappelijke onderbouwing is het gewenst om inzicht te krijgen in regelmatig terugkerende patronen en principes van werkende / succesvolle initiatieven.


Media van broedplaats